Våra tjänster

Hydrosafe är ett konsultföretag som startade 1990. Vår affärsidé är att höja säkerheten vid gas- och kemikaliehantering. Våra tjänster bygger på ett nära samarbete med olika föreskrivande myndigheter som utformar nya regler och krav.

Vi stannar aldrig vid skrivbordet utan arbetar aktivt ute på industrin, energi- och värmeverk och på många andra typer av anläggningar. Vårt mål är att hjälpa företag till en säker hantering av brandfarlig vara, kemikalier och damm. Ofta anlitas vi vid nybyggnationer eller ombyggnationer av anläggningar eller när det finns planer på att övergå till en energiform.

Kontakta oss

070-291 29 89

Tillståndshantering

Vid hantering av brandfarliga varor i större mängd krävs tillstånd enligt LBE. Vi tar fram och sammanställer den dokumentation som behövs för en komplett ansökan.

Explosionsskyddsdokument (Ex-klassning)

Explosiv atmosfär kan uppkomma vid hantering av brandfarliga varor. Detta kan även ske vid anläggningar där det förekommer damm. I dessa fall behövs ett Explosionsskyddsdokument med dokumenterade risker och klassningsplaner som visar placeringen och utbredningen av riskområdena för att skapa en säker arbetsmiljö.

Beredskapsplaner och insatsplaner

Det är viktigt att ha larm- och utrymningsrutiner vid hantering av brandfarliga varor. Vi tar fram dessa. Vi genomför och utvärderar larmövningar tillsammans med uppdragsgivaren, även i samarbete med Räddningstjänsten. Vi hjälper till att ta fram insatsplaner för Räddningstjänsten enligt Brandskyddsföreningen standard.

Dokumentation enligt Seveso

Vid hantering av större mängder kemikalier finns myndighetskrav att hantering sker så att kemikalieolyckor förebyggs och undviks. Därför behöver både hantering och organisation för kemikaliehantering vara dokumenterad och anmäld till myndigheterna. Vi tar fram rutiner, dokumentation, handlingsplaner, tillstånd och säkerhetsrapporter enligt Seveso.

Riskutredningar

Myndighetskrav ställer krav på arbetsgivaren att det ska finnas riskutredningar för olika verksamheter. Vi tar fram riskutredningar för hantering av brandfarliga varor, gaser och kemikalier samt för verksamheter där damm förekommer.

Drift- och underhållsinstruktioner

En gasanläggning ska enligt lagkrav vara säker. En viktig del i skyddet mot brand och explosion är att täthet och säkerhetssystemets funktion garanteras genom kontroller. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och kärl, finns krav på kontroller och besiktningar av tryckbärande anordningar. Vilken typ av kontroll som gäller beror på gasens tryck samt behållarens storlek eller rörledningens dimension.

För att upprätthålla en säker anläggning och säker arbetsmiljö krävs skriftliga instruktioner för driftsättning, drift och underhåll. För att de ska vara lätta att följa är det viktigt att de är välstrukturerade på så sätt att de finns lätt tillgängliga i pärm eller elektroniskt för användarna.

Vi tar fram underhållsplaner med periodiska kontroller systemscheman och underhållsinstruktioner.

Besiktningar

Vi kontrollerar att anläggningar uppfyller lagar och regler samt branschens normer. Egenkontroller och besiktning vid nybyggnation och projekt.